Article

Showing 21 to 21 of 40 entries

[Genetic analysis of gelatinization temperature in rice via microsatellite(SSR) markers].

Yan, CJ; Xu, CW; Yi, CD; Liang, GH; Zhu, LH; Gu, MH

Yi chuan xue bao = Acta genetica Sinica 2001 11